اجرای پروفیل مشهد مال

 • تهیه و اجرای پروفیل های لوکس در موقعیت درزهای انقطاع پارکینگ به همراه لایه های آب بند و آتش بند در پروژه مشهدمال به متراژ 2000 مترطول
 • تهیه و اجرای پروفیل های لوکس در موقعیت کف تجاری به همراه لایه های آب بند و آتش بند در پروژه مشهدمال به متراژ 7000 مترطول (درحال اجرا)
 • تهیه و اجرای پروفیل های لوکس در موقعیت نما به همراه لایه های آب بند و آتش بند در پروژه مشهدمال به متراژ 300 مترطول
 • تهیه و اجرای پروفیل های لوکس در موقعیت بدنه تجاری به همراه لایه های آب بند و آتش بند در پروژه مشهدمال به متراژ 5000 مترطول (در حال اجرا)
 • تهیه و اجرای فلاشینگ در موقعیت بام ها و فضاهای غیرمسقف به همراه لایه های آب بند و آتش بند در پروژه مشهدمال به متراژ 500 مترطول
 • تهیه و اجرای پروفیل های لوکس و پارکینگی در موقعیت لنداسکیپ به همراه لایه های آب بند و آتش بند در پروژه مشهدمال به متراژ 1000 مترطول
 • تهیه و اجرای پروفیل های لوکس و پارکینیگی در موقعیت لنداسکیپ هتل به همراه لایه های آب بند و آتش بند در پروژه ایران مال به متراژ 500 مترطول
 • تهیه و اجرای پروفیل های لوکس و غیرلوکس در موقعیت لنداسکیپ مال به همراه لایه های آب بند و آتش بند در پروژه ایران مال به متراژ 300 مترطول
 • تهیه و اجرای پروفیل های لوکس در موقعیت کف و بدنه هتل به همراه لایه های آب بند و آتش بند در پروژه ایران مال به متراژ 1000 مترطول
 • تهیه و اجرای پروفیل های لوکس در موقعیت آرت گالری به همراه لایه های آب بند و آتش بند در پروژه ایران مال به متراژ 500 مترطول
 • تهیه و اجرای پروفیل های لوکس در موقعیت گیم سنتر به همراه لایه های آب بند و آتش بند در پروژه ایران مال به متراژ 500 مترطول
 • تهیه و اجرای پروفیل های غیرلوکس پروژه مهمانسرای شرکت نفت مشهد در موقعیت بلوار وکیل آباد – بلوار شهید صارمی مشهد به متراژ 300 مترطول
 • تهیه و اجرای پروفیل های غیرلوکس پروژه تجاری ثابت در موقعیت پارک طرق مشهد به همراه لایه های آب بند و آتش بند به متراژ 100 مترطول