اجرای پروفیل سقف کاذب گریلیوم مشهد مال

  • تهیه و اجرای پروفیل سقف های کاذب گریلیوم در موقعیت تجاری در پروژه مشهدمال با متراژ تقریبی 1800 مترطول
  • اجرای پروفیل سقف های کاذب گریلیوم در موقعیت پارکینگ در پروژه مشهدمال با متراژ تقریبی 3500 مترمربع (در حال اجرا)